Prezentacja Biblioteki

Prezentacja Biblioteki

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego jest ogólnouniwersytecką jednostką organizacyjną o zadaniach dydaktycznych, usługowych i naukowych. Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku-Oliwie wraz z sześcioma bibliotekami specjalistycznymi usytuowanymi na terenie całego Trójmiasta tworzy uczelniany system biblioteczno-informacyjny. Pełni także funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej, służącej upowszechnianiu nauki i kultury mieszkańcom miasta i regionu.

Historia

W związku z utworzeniem w marcu 1970 roku Uniwersytetu Gdańskiego, wśród jednostek organizacyjnych Uczelni, została powołana Biblioteka Główna. Działalność swą rozpoczęła 1 lipca 1970 roku.

Na jej księgozbiór złożyły się zbiory Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz zbiory Wyższej Szkoły Ekonomicznej. W skład Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego weszły także zbiory Biblioteki byłego Wyższego Studium Nauczycielskiego w Gdańsku oraz była Biblioteka Studium Nauczycielskiego w Oliwie.

Biblioteka, ze względu na rozproszenie księgozbioru, została zorganizowana na zasadzie filialnej. Na jej strukturę składały się Biblioteka Główna w Sopocie oraz 4 filie rozsiane na terenie Trójmiasta. Jej zbiory wynosiły wówczas ok. 300 tys. wol.

Dyrektorem Biblioteki Głównej UG został Zbigniew Binerowski.

Stan obecny

6 listopada 2006 r. został otwarty dla użytkowników nowy budynek Biblioteki Głównej w Gdańsku-Oliwie. Biblioteka posiada ponad 500 miejsc pracy dla czytelników, w tym stanowiska komputerowe. Większość zbiorów w nowej Bibliotece Głównej UG uporządkowana jest według klasyfikacji rzeczowej i udostępniana prezencyjnie w wolnym dostępie.

Ważną funkcją Biblioteki Głównej w nowym budynku jest również rola środowiskowego centrum informacji naukowej.

Dziś Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego tworzy Biblioteka Główna oraz 6 bibliotek specjalistycznych:

 • Biblioteka Ekonomiczna
 • Biblioteka Historii Kultury
 • Biblioteka Humanistyczna
 • Biblioteka Neofilologiczna
 • Biblioteka Prawna
 • Czytelnia Oceanograficzna

Księgozbiór Biblioteki liczy 1 684 463 wol./jedn., w tym: 

 • 1 129 429 wol. książek 
 • 360 959 wol. czasopism
 • 194 075 jedn. zbiorów specjalnych   
   

Stan na 31.12.2023 r.

Bardzo ważną ofertą są książki i czasopisma elektroniczne. Biblioteka oferuje dostęp do ok. 598 tys. pełnotekstowych e-książek oraz do 152 789 czasopism elektronicznych  (w tym 46 352 pełnotekstowych i 106 437 abstraktowych).

Zgromadzony księgozbiór posiada charakter uniwersalny ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin reprezentowanych na Uniwersytecie Gdańskim oraz szeroko pojętych zagadnień morskich. W kręgu szczególnych zainteresowań Biblioteki leży gromadzenie zbiorów dotyczących dziejów i kultury Pomorza, w formie tradycyjnej jak i na nowych nośnikach informacji (zbiory audiowizualne i multimedia). Od 1997 roku Biblioteka UG jest jedną z 17 instytucji w kraju uprawnionych do otrzymywania obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych.

Cenną część księgozbioru Biblioteki stanowią zbiory specjalne: rękopisy, stare druki, zbiory kartograficzne, graficzne i audiowizualne (płyty, kasety dźwiękowe, wideokasety i in.), dokumenty życia społecznego i materiały reprograficzne (mikrofilmy, mikrofisze). Od 1996 r. częścią tego zbioru jest również księgozbiór XIX w. Do najcenniejszych cymeliów Biblioteki należą stare druki - zabytki literatury polskiej i światowej, a w szczególności druki gdańskie, tzw. "gedaniana". Są wśród nich dzieła wybitnych przedstawicieli historiografii gdańskiej XVI - XVIII w., m.in. Kaspra Schütza, Reinholda Curickego, Gotfryda Lengnicha i in. Pośród rękopisów na uwagę zasługuje kolekcja literacka obejmująca autografy, listy i inne dokumenty osobiste wybitnych pisarzy polskich XX w.

Misja

Misją Biblioteki jest wspieranie procesów naukowo-badawczych i edukacyjnych na Uniwersytecie Gdańskim, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami kadry naukowej i studentów oraz zaspokajanie potrzeb biblioteczno-informacyjnych użytkowników zewnętrznych.

Biblioteka działa na rzecz całego środowiska naukowego Trójmiasta poprzez 6 wypożyczalni, 25 czytelni, informatoria oraz Oddział Informacji i Promocji.

Do najważniejszych zadań Biblioteki należy:

 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów z dyscyplin reprezentowanych na Uniwersytecie Gdańskim,
 • zapewnienie dostępu do światowych zasobów informacyjnych,
 • rozwijanie i unowocześnianie swoich usług,
 • stałe podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników biblioteki w celu zapewnienia najwyższego poziomu usług bibliotecznych,
 • szkolenie użytkowników dla potrzeb procesu edukacyjnego oraz samokształcenia,
 • promocja Biblioteki w środowisku.

Kalendarium

1970 - powołanie Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

1979 - przyznanie Bibliotece Głównej UG statusu Centralnej Biblioteki Morskiej

1992 - rozpoczęcie komputeryzacji biblioteki oraz początek wdrażania zintegrowanego systemu bibliotecznego VTLS

1994 - rozbudowa starego budynku Biblioteki Głównej

1995 - otwarcie katalogu komputerowego

1996 - rozpoczęcie tworzenia centralnej ogólnopolskiej bazy tytułów czasopism (CKTCZ)

1997 - otrzymanie bibliotecznego egzemplarza obowiązkowego

1997 - uruchomienie internetowej strony domowej Biblioteki

2002 - przystąpienie do Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego (NUKAT)

2002 - rozpoczęcie budowy nowego budynku Biblioteki w Gdańsku Oliwie

2006 - otwarcie nowego budynku Biblioteki Głównej dla użytkowników.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 9. Czerwiec 2021 - 13:22; osoba wprowadzająca: Witold Warsiński Ostatnia zmiana: poniedziałek, 22. Kwiecień 2024 - 15:29; osoba wprowadzająca: Marietta Tiszbein